Số nguyên tố powered by(view source)

Description Kiểm tra xem có phải là số nguyên tố không
Output