Matrimoni stabili powered by(view source)

Description Algoritmo dei matrimoni stabili
Output